Grundejerforeningen omfatter ejendommene med ulige husnumre 1-87 og 125-153 samt lige husnumre 2-240 på Kærhavegårdvej, Klarup. Foreningen består af både parcelhusgrunde samt Andelsboligforeningen Kærhavegård (15 boligenheder). Foreningen har til opgave at varetage drift og vedligehold af veje, stier, friarealer og øvrige fællesanlæg, som tilhører foreningen, herunder:

• Vedligehold af veje, stier og fælles afløbsanlæg
• Gadebelysning
• Snerydning
• Vedligehold af fællesarealer, legeplads og andre fælles faciliteter

Til dækning af udgifter forbundet med disse opgaver opkræves et årligt kontingent fra hver grundejer. Størrelsen af kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, og det fremgår af referatet.

Foreningens vedtægter fastlægger regler for foreningens virke. Vedtægterne er at finde her på siden under dokumenter.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10. januar.